• Left: Fält (Mirrored glass arrangement 2), 2015
    Right: Fält (Glass arrangement 1), 2015,
    Installation photograph by Hendrik Zeitler

  • Fält (Forsted glass arrangement 2), 2015
    Installation photograph by Hendrik Zeitler

  • Fält (Paper arrangement 1), 2016

  • Fält (Paper arrangement 2), 2016