Left: Fält (Mirrored glass arrangement 2), 2015
Right: Fält (Glass arrangement 1), 2015,
Installation photograph by Hendrik Zeitler from Fält